پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مددکاران اجتماعی در حمایت از کودکان بزه دیده

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

برای روشن تر شدن چهارچوب مفهومی مددکاری اجتماعی در ادامه به بررسی هر یک از این موارد می­پردازیم.

یاری می­دهد. مددکار اجتماعی با بهره­گیری از دانش­های مورد نظر می­تواند شرایط فردی و اجتماعی را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار دهد، از رفتارهای فردی و اجتماعی برداشت علمی داشته باشد، بر پایه چنین استنتاجی طرح کمکی خود را پی­ریزی نماید و در صورت لزوم مددجو را به طور مؤثری به متخصص مربوط ارجاع دهد[1].

یکی از ویژگی­های مددکاری اجتماعی این است که « قسمت اعظم این دانش را شعور علمیتشکیل می­دهد؛ یعنی دانشی که از تجربه حاصل شده است »[2]. در کنار دانش نظری، بسیاری از اطلاعات مورد نیاز مددکاری اجتماعی تنها هنگام کار و با تجربه کردن آموخته می­شود. « به همین دلیل آموزش عملی در قالبکارورزی برای حرفه­ای شدن مددکار اجتماعی از اهمیت و جایگاه ویژه­ای برخوردار بوده و مهمترین بخش آموزشی تلقی می­شود».[3]

علاوه بر آنچه گفته شد، « مددکار اجتماعی باید دانش و آگاهی جامعی از منابع و امکانات موجود در جامعه کسب کند و بداند در موقع لزوم چگونه آنها را بکار گیرد و اگر فاقد این آگاهی است چگونه آن را به­دست­آورد ».[4]

 

د : اهداف مددکاری اجتماعی

1- اصل پذیرش

« با الهام از ارزش اساسی حرمت مقام انسان، نخستین اصلی که مطرح می­شود، اصل پذیرش یا قبول مددجو است. مددکار اجتماعی باید ابتدا مددجو را در هر وضعیت و موقعیت و تحت هر شرایطی که هست بپذیرد و او را به همان صورتی که هست قبول کند »[5]. چنانچه مددکار اجتماعی این اصل را رعایت نکند، در ایجاد رابطه حرفه­ای با مراجع خود و جلب اعتماد او با مشکل مواجه می­شود[6]. بند «الف» ماده 2 آیین­نامه اجرایی مددکاری اجتماعی سازمان زندان­ها، با در نظر داشتن این اصل بیان می­دارد که « مددکار موظف است در هر شرایطی صرف نظر از جنبه­های عقیدتی، نژادی، مالی و غیره مددجو را بپذیرد».

2- اصل فردیت

منظور از این اصل، شناسایی و درک ویژگی­های منحصر به فرد هر مددجو و استفاده از اصول و روش­های متناسب، برای حل مشکلات او می­باشد. « اصل فردیت از مددکار اجتماعی می­خواهد که با عنایت و ظرافت حرفه­ای و دقت و تیز بینی لازم، ویژگی­های عاطفی، روانی، شخصیتی، جسمانی و همچنین فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مددجو را بررسی کند و متناسب با این ویژگی­ها حمایت­های خود را تنظیم و اجرا نماید »[7].

[1]–  زاهدی اصل، محمد، مبانی مددکاری اجتماعی، صص 36 و 37 و نیز موسوی چلک،حسن، پیشین، صص 42 و 43.

[2] -جانسون، لوئیز، حرفه مددکاری اجتماعی از دیدگاهی جامع، ترجمه محمد حسین بازرگانی، ص 73.