پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مددکاران اجتماعی در حمایت از کودکان بزه دیده

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

– دلایل ضرورت مداخله

چنانچه اطلاعات به دست آمده از تحقیقات، نشانگر فوریت موضوع بوده و مددکاران به ناچار، بدون کسب مجوز قضایی وارد محل زندگی یا کار کسی شده باشند، لازم است در گزارش خود دلایل ضرورت مداخله را بیان نمایند.[1]