پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مدیریت واحد در بحران‌ های طبیعی شهری مطالعه موردی شهر اصفهان

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

به این ترتیب برای کاهش مسایل مذکور و حرکت به سمت بهره وری بیشتر و هدفمندترِ ساختار فضایی- کالبدی شهر، در نظر گرفتن عناصر و نظام سلسله مراتبی متفاوت و نیز سیاست‌های تقسیم کار عملکردی برای بخش‌های مختلف شهر، متناسب با شرایط حاکم در هر یک ضروری است(مهندسین مشاور نقش جهان پارس، 1382: 60-42).

3-2-9- عدم انطباق طرح جامع با توسعه شهر اصفهان

توسعۀ اصفهان در طرح جامع سال 1350 براساس نظری به صورت توسعۀ خطی پیشنهاد و تأکید شده است.این توسعه بایستی در امتداد یک یا چند محور موازی با یکدیگر شکل می‌گرفت. وجود محورهای ارتباطی سریع و استقرار تأسیسات شهری در امتداد این محورها و به ویژه در مراکز محله‌ای، ناحیه ای و منطقه‌ای از اساس پیشنهادات طرح جامع می‌باشد. توسعه در طرح جامع، شمال غرب و شمال را انتخاب کرده در حالی که در این جهت هیچ محور ارتباطی قوی وجود نداشته است. از طرفی در زمان ارائه طرح محورهای قوی شمالی و جنوبی مانند جاده تهران- اصفهان و اصفهان- شیراز وجود داشته است. بنابراین چنانچه بررسی طرح مزبور عمیق تر صورت می‌گرفت حداقل به تبعیت از الگوی توسعه سنتی شهر امتداد محورهای شمالی و جنوبی را پیشنهاد می‌نمود(هدایت، 1364: 30).در طی اجرای طرح، کاربری مسکونی 6/47% بیش از مقدار پیشنهادی طرح جامع بوده در حالی که رشد جمعیّت شهر تقریباً نزدیک به پیش بینی جمعیّت در طرح جامع بوده است. توسعه شهر از الگوی پیشنهادی طرح جامع پیروی نکرده است و رشد شهر به حالت خودجوش روند خودرویی را دنبال کرده است (مهندسین مشاور نقش جهان پارس، 1382: 21).