پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مدیریت واحد در بحران‌ های طبیعی شهری مطالعه موردی شهر اصفهان

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

گسل‌های کوچک موجود در سازندهای اطراف اصفهان می‌باشد(سازمان قطار شهری اصفهان و حومه، 1383: 50).

3-1-6- چین خوردگی‌های حوضه اصفهان

با توجه به مطالعات انجام شده زمین شناسی جهت طرح مترو اصفهان و همچنین طرح توسعۀ آبرسانی تأمین آب آشامیدنی در شهر اصفهان و همچنین نقشۀ زمین شناسی اصفهان می‌توان گفت چین خوردگی‌هایی در محدودۀ اصفهان به صورت طاقدیس وجود دارد که امروزه بر بقایای آنها دشت‌‌ها و مناطق مسکونی ایجاد شده و همگی دارای روند شمال غرب – جنوب شرق می‌باشند.دشتِ اصفهان که در مرکز آن، محدودۀ مورد مطالعه قرار دارد بر بقایای فرسایش یافته طاقدیس مرکبی بنا گردیده که در جنوب و غرب آن کوه صفه و کوه دستگرد، در شرق آن کوه گورت، در شمال غربی کوه کاسکم، کوه سرچاه و کوه سلاح دارای نهشته‌های متعلق به تریاس، ژوراسیک و کرتاسه زیرین هستند که تحت تأثیر نیروهای زمین شناسی چین خوردگی پیدا کرده‌اند(صفایی، 1383: 67).

چین خوردگی دیگری که در شمال و شمال غربی گسترۀ اصفهان قرار دارد و بخشی از دشت برخوار بر بقایای فرسایش یافته آن شکل گرفته، طاقدیس مرکبی است که یال شمال شرقی و جنوب غربی آن را نهشته‌های ماسه سنگی تریاس- ژوراسیک و رسوبات کربناته کرتاسه تشکیل داده است (سازمان قطار شهری اصفهان و حومه، 1383: 55).

3-1-7- لرزه خیزی گستره اصفهان

موقعیت و وضعیت گسل‌ها و ویژگی‌های زمین لرزه‌ای این محدوده، می‌تواند معرّف وضعیت تکتونیکی پهنه مورد نظر باشد. براساس تقسیم بندی بربریان (1976) ایران به چهار واحد تکتونیکی تقسیم می‌گردد:

-کمربند چین خوردگی فعّال زاگرس

-ایران مرکزی شامل آذربایجان، بخش مرکزی ایران، رشته‌های خاور ایران و مکران

-کوهستان‌های البرز

-رشته کوه‌های کپه داغ(طاهری، 1370: 73).

شهر اصفهان  نیز از نظر زمین ساختی در ایران مرکزی قرار گرفته و براساس مطالعات بربریان (1976، 1981، 1983، 1986) از نظر زمین ساختی ایران مرکزی دارای ویژگی‌های زیر است: