پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مدیریت واحد در بحران‌ های طبیعی شهری مطالعه موردی شهر اصفهان

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :


طبیعی در توسعه شهری، کاهش آلودگی ها و ضایعات، تأمین رفاه اقتصادی شهروندان به طور مستمرّ و مداوم، عدالت اجتماعی در شهر برای حال و آینده و جلوگیری از تخریب محیط زیست شهری ضمن هماهنگی با تحولات تکنولوژیکی باید توسط برنامه ریزان مد نظر قرار گیرد(بحرینی، 1376: 28). بنابراین امروزه توجه به محیط طبیعی و کاهش خطرات بلایای طبیعی بیشتر مدّ نظر قرار گرفته است.

2-2- تجارب برنامه ریزی و مدیریت بحران

2- 2-1- تکنیک‌های تدبیر بحران در کشورهای پیشرفته

جهت بهره جستن ازتکنیک‌های مورد استفاده تدبیر بحران در کشورهای پیشرفته، مطالعاتی صورت گرفته که در نتیجه می‌توان این تکنیک‌ها را در دو دستۀ مشخص زیر مورد توجه قرار داد:

الف-تکنیک‌های پیشگیرانه:از یک منظر کلان استراتژیک، در اجرای عملکردهای واکنشی، استراتژی‌های مقابله با بحران باید به گونه ای طراحی و انجام شود که جلوی وقوع حوادث تکراری و پیدایش زمینه‌های مربوط به آن را بگیرد(آرون، 1364: 33). دانشمندان کشورهای پیشرفته همواره در اندیشه تمهیداتی نظری وعملی جهت مهندسی جامعه ای امن، با ضریب بحران زایی پایین می باشند.

ب-تکنیک‌های تلفیقی: برخی از کشور‌های پیشرفته، ترکیبی از تکنیک‌های گوناگون را در مراحل مختلف یک بحران بدست داده اند. این کشورها تدبیر بحران را در سه مرحله مشخص مورد توجه قرار داده اند:

– قبل از بحران (‌تعیین و پیش بینی کانون بحران، اقدامات اصلاحی جهت جلوگیری از بروز بحران، شناسایی نقاط بحران زا یا حل معضلات خاص).

– حین بحران (انجام اقدامات تکمیلی، هماهنگی ارگان‌های ذیربط، ایجاد جریان موازی، خنثی کردن تهدیدات ویژه).

– بعد از بحران (تدوین تجارب و …‌)(Smith,1999: 43) .

لازمه اجرایی این فعالیّت‌ها، اتخاذ تصمیمات صحیح و فوری براساس اطلاعات موجود است. علاوه براین، در زمینه برنامه‌ریزی برای تدبیر بحران موارد زیر در نظر گرفته شده است:

1- فرآیند تشخیص بحران را بر پایه ای صحیح طرح ریزی می‌کنند.

2- به دنبال کشف مواردی بوده که موجب تشدید بحران می‌شوند.