پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مرزهای هوایی در مناسبات ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

در مقابل می توان به موقعیت نسبی ایران اشاره کرد. قرار گرفتن ایران در منطقه خاورمیانه (منطقه ای که به دلیل وقوع تنشها، جنگها ، و درگیریهای متعدد در چند دهه اخیر به بین المللی ترین و خبرسازترین منطقه جهان تبدیل شده است)، وجود همسایگانی که از مشکلات متعدد اقتصادی، سیاسی، امنیتی ، فرهنگی و اجتماعی رنج برده و همواره منشأ صدور بحران به خارج از مرزهای خود بوده اند، باعث شده برای مسئولان کشور در  درجه اول کارکردهای امنیتی مرزهای مهم محسوب شود، و از سوی دیگر به طور عمده مرزها از حیث کارکرد ارتباطی – تجاری در ضعیف ترین حالت باشند. به عنوان نمونه تولید بیش از 85 درصد تریاک جهان در افغانستان و ادامه این وضع در دوره ها و دولتهای متوالی از یکسو و قرار گرفتن ایران در مسیر ترانزیت این مواد و مزیتهای متعدد مسیر ایران برای قاچاقچیان مواد مخدر باعث شده است تا همواره مرزهای شرقی کشور به دلیل تولید و تجارت مواد مخدر در افغانستان مورد تهدید قرار گیرد و در نتیجه همواره نگاه امنیتی بر مرزهای شرقی کشور حاکم باشد. در چنین وضعیتی تمامی تلاش مقامات کشور صرف تامین امنیت مرز شده و تلاش می شود تا با انجام اقدامات متعدد، جنبه بازدارندگی مرز را تقویت کنند. از این رو کارکرد ارتباطی – تجاری مرز و اتخاذ سیاستهایی در این زمینه در اولویت دوم قرار گرفته است.

 

نمودار 2-2- تولید کنندگان مهم تریاک جهان

 

 

 

 

نمودار2-4  عدم تعادل در شاخصهای توسعه در استانهای مرزی کشور

منبع: علینقی ،‌1378: 143

بی شک وجود محرومیتهای شدید اقتصادی و میزان بالای بیکاری در مناطق مرزی در افزایش عبور غیر مجاز افراد ، قاچاق کالا و سایر اموری که مخل امنیت مرزی محسوب می شوند، تاثیر شگرفی دارد. براساس تحقیقات انجام شده، امنیت و توسعه در مناطق مرزی با ضریب همبستگی بالا دارای رابطه ای مستقیم و دوسویه با یکدیگر می باشد. به گونه ای که هر اقدامی در فرایند تحقق توسعه تاثیرات مستقیمی بر فرایند تحقق امنیت می گذارد و بالعکس. به این ترتیب مناطق دارای شاخصهای بالای توسعه از ضرایب امنیتی بالاتری نسبت به مناطق توسعه نیافته تر برخوردارند (عندلیب، 1380: 196).