پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مرزهای هوایی در مناسبات ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

رفع موانع پروازی و ایجاد مسیرهای هوایی موازی و منعطف تذکراتی داده شده بود ولی متاسفانه اقدام جدی در این خصوص صورت نگرفته که در نتیجه بعد از باز شدن منطقه اطلاعات پروازی عراق و نیز اقدامات انجام شده از سوی کشورهای شمالی ایران الگوی پروازی  شرکتهای هواپیمایی در منطقه دستخوش تغییراتی شده و این در حالیاست که در صورت عدم برنامهریزی در این خصوص، کشور در سال های آتی ضررهای جبران ناپذیری را متحمل خواهد گردید. موارد اشاره شده و مواردی از این دست هشدارهایی است که ما را ملزم می- سازد تا با انجام مطالعات راهبردی در صنعت حمل و نقل هوایی ضمن تعیین چشمانداز و ماموریت کلان صنعت، مسیر  دستیابی به اهداف را تعیین و با مشخص نمودن  مسئولیتها و وظایف عناصر درگیر در بخش های مختلف از فرصت های موجود حداکثر استفاده را ببریم. از این حیث این پایان نامه و مطالعاتی از این دست از زاویه نگاه استراتژیک به صنعت نگریسته و سعی دارد تا راهکارهای استراتژیک را پیش روی صنعت قرار دهد از اهمیت بالایی برخوردار میگردند.

 

1-8 روش تحقیق:

روش های تحقیق را می توان به موارد زیر بخشبندی نمود:

1ـ تحقیق بنیادی پژوهشی است که به کشف ماهیت اشیا، پدیده‌ها و روابط بین متغیرها، اصول، قوانین و ساخت یا آزمایش تئوری‌ها و نظریه‌ها می‌پردازد و به توسعه مرزهای دانش رشته علمی کمک می‌نماید.


2ـ تحقیق نظری : نوعی پژوهش بنیادی است و از روش‌های استدلال و تحلیل عقلانی استفاده می‌کند و بر پایه مطالعات کتابخانه‌ای انجام می‌شود.

3ـ تحقیق کاربردی : پژوهشی است که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روش‌ها، ابزار‌ها، وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی انجام می‌شود.