1-6-1-3-سالمندی

سالمندی نیز نزد دانشمندان تعاریف علمی مختلفی دارد پیری شناسان میگویند سالمند کسی است که بدلیل کاهش توانایی و قدرت کار و بنیه حیاتی برای برآوردن نیازهای حیاتی خود به دیگران نیاز دارد(تقوی1376).