پایان نامه

عنوان پایان نامه :چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

متفاوت است.[1]مزید بر آن، مأموران انتظامی، توانایی کافی در تشخیص تعدّد مادّی و معنوی جرایم را نیز ندارند. این عدم تخصّص و توانایی، آمار جنایی را از جهات عدیده، مواجه با مشکل می کند؛ از جمله اینکه نوع جرم ممکن است در آمار جنایی به دقّت معیّن نگردد و یا اینکه تعداد جرایم ارتکابی در آمار جنایی درست منعکس نشود. اگر چه پلیس در خصوص کشف جرم و تحقیقات مقدّماتی تحت نظارت و تعلیمات مقامات قضایی هستند،[2]مع الوصف با توجّه به اینکه در تهیّه ی آمار جنایی به صورت مستقل عمل می کنند و تابع سلسله مراتب خود هستند، لذا این استقلال عمل، نمودِ بیشتری پیدا نموده است. بنابراین، شایسته است جهت مرتفع نمودن معضل مذکور، اقداماتی با محوریّت دستگاه قضایی انجام، و پلیس را الزام به متابعت و تمکین از آن نمود.[3]


 

 

گفتار سوّم: کارکردهای آمارجنایی؛

آمار جنایی، همان‌طور که در مباحث پیشین به آن اشاره شد، اگر چه مبیّن سیمای جنایی واقعی یک کشور نیست، ولی می‌تواند دارای کارکردهای مفید  و سودمندی باشد، که ذیلاً به مهمترین آنها خواهیم پرداخت:

مبحث نخست: امکان ارزیابی و نقد عملکرد دستگاه‌های متولّی و مجریان

 با برّرسی آمار جنایی در یک ماه یا یک‌سال و مقایسه‌ی آن با مدّت مشابه در ماه یا سال قبل، به خوبی می‌توان عملکرد دستگاه‌های مربوطه را نقد و برای آن چاره اندیشی کرد.

در واقع، بسیاری از جرایم در جامعه معلول عدم خدمات رسانی صادقانه از سوی نهادها و دستگاههای دولتی و حتّی غیر دولتی می باشد. تهیّه و تنظیم آمار جنایی بر اساس شاخصه های متعدّد،

[1] – برای مثال؛ کاراگاهان پلیس، بین سرقت های مسلّحانه با سرقت های به عُنف، (مقرون به آزار) تفاوت قائلند. طبیعی است آمار سرقت های مقرون به آزار بر همین مبنا تنظیم می شود. برای آگاهی بیشتر ر.ک: خلعتبری (عبدالحسین)، خوش زاد (سیّدرضا) و احمدی (احمدرضا)، منبع پیشین، صص 172- 173- 174.