پایان نامه

عنوان پایان نامه :چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

نوسانات و بحرانهای اقصادی جُست؛ مهمّ، چگونگی تأثیر این متغیّر، بر افزایش بزهکاری در جامعه است.

از نظر روانی، افراد در مقابل بیکاری، واکنشهایی به شرح زیر نشان می دهند: دسته اوّل؛ افرادی که از موقعیّت خود ناراضی هستند، ولی سعی دارند که روحیّه ی خود را حفظ کنند. دسته دوّم؛ گروهی که تحت تأثیر بیکاری قرار گرفته و برای رفع نیاز و تهیه ی مایحتاج زندگی، اقدام به سرقت می کنند و گاهی نیز برای یأس یا نومیدی به الکل و مواد مخدر، پناه می برند و بالأخره دسته ی سوّم؛ کسانی هستند که نسبت به پیشامدها، بی اعتنا می شوند و تن به قضا می دهند و سطح توقّعات خود را پایین می آورند، زندگی خود را محدودتر کرده و با قناعت، امرار معاش می کنند.[1]

 

مبحث دوّم: اعتیاد

آمارها نشان دهنده ی ارتباط تنگاتنگ و مستقیم سرقت های مقرون به آزار با اعتیاد می باشند؛ به طوری که بیش از 95 درصد مرتکبین این گونه جرایم، معتادند:


 

 

در سال 1943 نیز نشان داد که از میان یک هزار و 36 معتاد، 75 درصد قبل از اعتیاد سابقه محکومیّت نداشته‌اند و 86 درصد آن‌ها پس از اعتیاد، محکومیّت را تجربه کرده‌اند.