پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مدیران در ارتقای سرمایه اجتماعی در آستان قدس رضوی91

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

موقعیت سرپرست خط اول در سازمان، از این جهت منحصر به‌فرد است که سرپرست، تنها مدیری است که کار افراد غیر مدیر را سرپرستی می‌کند. از آنجا که نیل به هدف‌های سازمانی، بستگی به این دارد که کارها در سطح اجرایی چگونه انجام می‌شود، بنابراین، این موضوع به‌نحو بارزی اهمیت موقعیّت سرپرستان سازمان را افزایش می‌دهد.(زمردیان و مهروژان، 1370: 335). پیتر دراکر،وظیفهمدیرانرابازاریابیونوآوریمی‌داند.درعینحال،متونجدیدترعمدهوظایفمدیرانرابرنامه‌ریزی،سازماندهی،رهبری،استخداموکنترلمی‌دانند. برخیازمنابع،استخدامراازفهرستفوقحذفکرده‌اند. وبرخینیزهماهنگیراجایگزینآننموده‌اند.

برنامهریزی

برنامه‌ریزییاطرح‌ریزییعنیاندیشیدنازپیش. متخصصیناززوایایمتعددبرایبرنامه‌ریزیتعاریفمتعددیارائهکرده‌اندکهبرخیازآنهاازاینقراراست:

– تعیینهدف،یافتنوساختنراهوصولبهآن،

– تصمیم‌گیریدرمورداینکهچهکارهاییبایدانجامگیرد،

– تجسموطراحیوضعیتمطلوبدرآیندهویافتنوساختنراه‌هاووسایلیکهرسیدنبهآنرافراهمکند،

– طراحیعملیاتیکهشیئییاموضوعیرابرمبنایشیوه‌ایکهازپیشتعریفشده،تغییربدهد.

سازماندهی

رفتار سازمانی مدیر یا نحوه عملکردی تا حدی متاثر از قالب ادراکی، نگرش و شخصیت اوست. حدود وثغور هر شغل تا حدی تابع توانایی های شاغل آن است. چنانچه شاغل در موردی خاص معلومات یا توانایی های وسیعی داشته باشد، وظایف و مسوولیت های شغلی خود را در همان جهت توسعه خواهد داد.بر عکس نداشتن توانایی و معلومات کافی در زمینه ای خاص، سبب می شود که وظایف شغل ازآن جهت محدود شود. مدیران ارشد شرکتها و سازمان ها در واقع در کیف میدان نیرو قرار دارند و وظایفی که به عهده می گیرند تحت تاثیر کنش و واکنش های نیروهای موجود در این زمینه(میدان) تعیین می شود.

7-1-2-خصوصیات کاری مدیران:

درپژوهش های انجام شده خصوصیات کاری نسبتا مشابهی در فعالیت های مدیران مشاهده شده است. این خصوصیات بطور کلی حول محورهای زیر مورد بحث قرار می گیرند:

الف) فعالیت های مدیریت شامل ملاقات ها، مکالمات تلفنی، کارهای دفتری، سرکشی ها و غیره…

ب) اهداف تعاملات و مراسلات مدیران

ج) درخواست کننده های تعاملات

د) بهره گیری از ابزارهای ارتباطی

ه) طرفین تعاملات مدیریت

و) مکانهای کاری مدیریت.