پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مدیران در ارتقای سرمایه اجتماعی در آستان قدس رضوی91

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

-1- پیشینه تحقیق:

پژوهشی تحت عنوان بررسی ارتقایسرمایه اجتماعی بر بهبود عملکرد سازمان در سال 1390 توسط سیدمحمد احمدی و طاهره فیض آبادی انجام شده است.  هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و بهبود عملکرد سازمان می باشد. فرض اساسی پژوهش این است که بین سرمایه اجتماعی و بهبود عملکرد رابطه وجود دارد ومتغیرهای سرمایه اجتماعی بر متغیرهای بهبود سازمان تاثیر می گذارند. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می دهد که اعتماد افراد به بهبود عملکرد رابطه مستقیم و همچنین شبکه های رسمی با بهبود عملکرد بطور غیر مستقیم رابطه دارند و هنجارهای عمل با بهبود عملکرد رابطه مستقیم و غیر مستقیمی ندارد و بین سرمایه اجتماعی و بهبود عملکرد رابطه مستقیم وجود دارد.

رابرت بارونو گیدنمارک من، در مقاله ای با عنوان “چگونه مهارتهای اجتماعی می تواند موفقیت سازمانی را بالا ببرد”عنوان کرده اند که چرا برخی از سازمانها نسبت به دیگر سازمانها از همان آغاز شروع به کار موفقترند. تلاشهای قبلی در این زمینه در پاسخ به این سوال اینگونه استدلال می کردند که هم ویژگیهای اشخاص و هم برخی از عوامل داخلی در رقابت سازمانها با هم دخالت دارند و باعث موفقیت آنها می شود. همچنین آنها بیان می کنند که مهارتهای اجتماعی این سازمانها -که در اثر بخشی آنها هم کمک می کند- در موفقیتشان نقش بسزایی دارند. در این تحقیق آنها به این نتیجه رسیدند که سطح بالایصورتی گذرا به بیان مسئله، پیشینه تحقیق، اهداف و سوالات، روش تحقیق، محدودیت ها و قلمرو پژوهش و نیز تعاریف عملیاتی مفاهیم اصلی اشاره شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1-2-مقدمه:

ظهورسازمانهای اجتماعی وگسترش روزافزون آنها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است . وبه این ترتیب وبا توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و ویژگیها و نیازهای خاص هر جامعه هر روز بر تکامل و توسعه این سازمانها افزوده می شود.بدیهی است هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهدافی طراحی شده و با توجه به