پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مدیران در ارتقای سرمایه اجتماعی در آستان قدس رضوی91

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

آید و هر چه این پیوندها فشرده تر و نزدیکتر باشد،احتمال انتشار اطلاعات مهمی که شالوده اقدام محسوب می شوند،بیشتر خواهد شد.جزء مهمتر سرمایه اجتماعی،قابلیت این سرمایه در تقویت رفتارهای هنجاری و ضابطه ای است که بهره وری سازمان را تقویت می کند.از دیدگاه کلمن ارزش سرمایه اجتماعی به توانایی این سرمایه در ایجاد راهکاری برای کنترل اجتماعیازطریق پدید آوردن هنجارهایی که شالوده آنها را تعهدات،انتظارات و ارزش و اعتبار ساختار تشکیل می دهد،بستگی دارد(Ashnayder,1998: 52).

شبکه ها و هنجارهای همکاری می تواند کار تیمی را در شرکتها تسهیل نماید،می تواند علل اصلی مشکلات در روابط کارکنان و کارفرمایان را از بین ببرد و جریان اطلاعات را بهبود بخشد. این امور نیز باید کارایی را افزایش داده،نوآوری را ترویج نموده و کیفیت محصولات را بهتر نماید(Me Gilivary,2002: 14).

به علاوه شبکه ها و هنجارها ی همکاری در شرکتها می توانند درون و میان شرکتها اعتماد ایجاد کنند و نیاز به تنظیم تعهدات و قراردادهای پر هزینه حقوقی برای انجام فعالیتهای تجاری را کاهش دهند و فرصتی را برای کارکنان فراهم آورد تا توانمندیهای خود را از قبیل مهارتهای رهبری و حل مسئله را بهبود بخشند و درک و شناخت بهتری نسبت به مشتریان شرکت پیدا کنند. چنین تعاملاتی می تواند به یک شرکت کمک کند تا با هزینه های کمتر،مهارتهای کارکنان خود را بهبود دهد. بنابراین این تحقیق می تواند به بهبود متغیرهای سازمانی فوق کمک نماید.

4-1- گزاره های تحقیق:

1-پرسش اصلی:مدیران سازمانهای دولتی تا چه اندازه درارتقای سرمایه اجتماعی تاثیردارند؟

2-پرسشهای فرعی:

1-نقش ارتباطی مدیران آستان قدس رضوی تا چه اندازه در ارتقایسرمایه اجتماعی تاثیر دارد؟

2-نقش اطلاعاتی مدیران آستان قدس رضوی تا چه اندازه در ارتقای سرمایه اجتماعی تاثیر دارد؟

11-1- روشهای تحلیل داده ها:                            

آزمون پایایی پرسشنامه و نرم افزارهای مورد استفاده  SPSS و LISREL  می باشند.

12-1- موانع ومحدودیتهای تحقیق :


عدم همکاری برخی از مدیران و کارکنان آستان قدس رضوی.

13-1- چارچوب کلان نظری تحقیق:

در این تحقیق نقشهای مدیران به عنوان متغیر مستقل و سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.

14-1- نقشه راه:

  • بررسی اولیه متغیرهای تحقیق و تدوین مدل مفهومی
  • بررسی ادبیات تحقیق
  • تعیین روش تحقیق و نحوی گرد آوری و تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
  • بحث و نتیجه گیری در مورد یافته ها و ارائه پیشنهادات.