پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مدیریت واحد در بحران‌ های طبیعی شهری مطالعه موردی شهر اصفهان

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :


 

 

نمودار1-2- چارچوب نظری آسیب پذیری.

منبع: (http://www. Iema. gov.).

فرمول زیر نیز برای سنجش آسیب‌پذیری آمده است:

آسیب‌پذیری= F(R1E1C1)

توانایی پیش‌‌بینی بلایا: R

مساحت منطقه و یا جمعیّت تأثیرپذیر: E

مهارت‌های مقابله: C

فرمول بالا نشان می‌دهد که آسیب‌پذیری تابعی است از سه عنصر توانایی پیش‌بینی بلایا، مساحت منطقه و یا جمعیّت تأثیرپذیر و مهارت‌های مقابله. آنچه در این فرمول می‌تواند برای مدیریت واحد بحران جهت کاهش بلایای طبیعی جالب توجه باشد، قابلیت آموزشی عنصر سوم یعنی ظرفیت مقابله است. هرچقدر مهارت‌های مقابله تقویت شوند، میزان آسیب‌پذیری جامعه کاهش می‌یابد(Masure,1996:12).

11- تفاوت در تصمیمات، برنامه‌ها، تمرین‌ها، مانورها، آموزش‌ها، نحوه چیدمان انبار و نحوه استفاده از انبار در سازمان‌های مختلف درگیر با بحران (قائد رحمتی،1387: 25).

1-2-8- مدیریت واحد و نقش آن درکاهش آسیب‌پذیری شهرها

بلا، فاجعه یا حادثه غیرمترقبه از نظر سازمان بهداشت جهانی عبارت است از «هر پدیده اکولوژیک» که دارای شدت زیادی بوده و نیاز به کمک خارج سازمانی برای اداره آن وجود داشته باشد(United Nations Dept. of Public Information, 1996:2). بلایای طبیعی در دهه‌های اخیر به چند علّت در حال افزایش هستند:

1-افزایش جمعیّت دنیا.

2-زندگی اکثر این جمعیّت در مناطقی است که مستعدّ به زلزله، سیل و خشکسالی می‌باشند.

برای اینکه بتوان در جریان این حوادث مراقبت خوبی از جامعه انجام داد باید چندین اقدام را در جهت مدیریت بلایا انجام داد:

1- برنامه‌ریزی برای بلایا.

2- برنامه‌ریزی برای کاهش بلایا.

3- برنامه‌ریزی برای ارزیابی سازمانها قبل از ایجاد بلایا.

4- برنامه‌ریزی برای پاسخ مناسب در زمان ایجاد بلایا.

5- برنامه‌ریزی برای برگشت جامعه به اوضاع عادی(Montoya & Ana, 2006: 320).