پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مدیریت واحد در بحران‌ های طبیعی شهری مطالعه موردی شهر اصفهان

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

نابودی و تخریب شهرها را فراهم می‌سازد. نتیجۀ نهایی آنکه چون ناهمواری‌های ایران جوان هستند و در قلب آثار آخرین کمربند کوهزایی سیارۀ3-1-2- وضعیت زمین شناسی عمومی محدوده اصفهان

زمین شناسی عمومی محدوده اصفهان شامل: تریاس زیرین- میانی، تریاس بالایی، ژوراسیک زیرین، ژوارسیک بالایی، کرتاسه زیرین، کرتاسه بالایی، ترشیاری و کواترنر که دارای قدیمی‌ترین نهشته‌‌های محدوده مورد بررسی با میان لایه‌هایی از مواد آتشفشانی در جنوب منطقۀ اصفهان می‌باشد.شناخت کواترنر یعنی پی بردن به چگونگی روند تکاملی حوادثی که امروزه به صورت‌های مختلف از قبیل زلزله، آتشفشان، یخبندان، گسل ها، واریزه‌ها، بهمن‌ها، جابه جایی‌های زمین، فرو رفتگی ها، تغییرات جوّی، بیابان زایی، فرسایش وآلودگی‌های طبیعی و نوسانات حیاتی در موجودات و جابه جایی تمدن انسانی ظاهر می‌شود(معتمد، 1376: 10). سازندهای کواترنری در منطقۀ اصفهان شامل نهشته‌های زیر است:

-نهشته‌های قدیمی زاینده رود که در جنوب غرب زرین شهر وجود دارد.

-پادگانه‌های تفکیک نشده و آبرفت‌های قدیمی، نهشته‌های جوانتر دوران چهارم را تشکیل می‌دهند که در شمال شرقی وجود دارند.

-پادگانه‌ها و آبرفت های جوان، که پادگانه از جوشسنگ‌های ریزدانه و نهشته های رسی، و سایر آبرفت‌های جوان از رسوبات رودخانه ای تشکیل شده است.

ایننهشته‌ها در تمامی منطقه گسترش داشته و اغلب پوشیده از خاک‌های کشاورزی و زیر کشت می‌باشند(زمردیان،1381: 146).

3-1-3- چینه‌شناسی زیر سطحی شهر اصفهان

چینه شناسی داخل شهر اصفهان به قرار زیر است:

– نهشته‌های ژوراسیک: این نهشته‌ها متشکل از شیل و ماسه سنگ با میان لایه‌هایی از جوشسنگ رادیولاریت، سنگ آهک و مواد آتشفشانی می‌باشند که در بخش جنوب شهر اصفهان وجود داشته و در سطح پدیدار می‌گردند.