• نحوه گرفتن شرح حال از بیماران شغلی

دانشجو باید بتواند

ـ ویژگیهای ارتباط با بیماران شغلی را شرح دهد.

ـ نحوه گرفتن تاریخچه بیماریهای فرد، سابقه شغلی ، سابقه خانوادگی را شرح دهد

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

ـ خصوصیات نحوه گرفتن شرح حال بیماریهای شغلی را بیان نماید

 • شرح معاینات قبل از استخدام

دانشجو باید بتواند

ـ اهمیت انجام معاینات قبل از استخدام را شرح دهد

ـ نحوه انجام معاینه فیزیکی را بیان کند.

ـ کاربرد دستگاههایی مانند فشار خون ، اتوسکوپ و گوش را بیان نماید.

ـ نحوه مشاهده ، دق ، سمع، لمس را در معاینه شرح دهد.

 • شرح معاینات دوره ای و اختصاصی

دانشجو باید بتواند

ـ اهمیت معاینات دوره ای را بیان نماید.

ـ اهمیت مطالعات اختصاصی را شرح دهد.

ـ اهمیت معاینات بعد از غیبت طولانی یا بیماری را شرح دهد.

ویژگیهای معاینات دوره ای و ارتباط آن با کار و محیط کار را بیان نماید.

 • شرح بیماریهای ناشی از فلزات سنگین

دانشجو باید بتواند

ـ اهمیت فلزات سنگین در بروز بیماریهای شغلی نماید.

ـ انواع فلزات سنگین که می تواند ایجاد بیماریهای شغلی نماید را شرح دهد.

ـ راههای ورود به تأثیر در اندامها و راههای خروج فلزات سنگین مهم را در محیط کار بیان نماید.

ـ علائم بالینی که در اعضاء و اندامهای بدن ناشی از ورود فلزات سنگین است را شرح دهد.

 • بیماریهای ریوی ناشی از کار و پنوموکونیوز

دانشجو باید بتواند

ـ انواع بیماریهای ریوی شغلی را شرح دهد.

ـ مواد اولیه شیمیایی یا بیولوژیکی که می تواند بیماریهای ریوی شغلی ایجاد کند را بیان نماید.

ـ علائم بالینی ناراحتی ریوی شغلی که گرد و غبار یا عوامل بیولوژی پیدا می شود را شرح دهد.

ـ راههای پیشگیری از بیماریهای ریوی شغلی را بیان نماید.

 • عوارض ناشی از سر و صدا در بدن

دانشجو باید بتواند

ـ ویژگیها و خصوصیات اصوات بیماریزا در بدن را بیان نماید.

ـ میزان تأثیر سر و صدا در اعضاء بدن انسان از نظر جسمی و روانی را بیان نماید.

ـ اثرات سر و صدا در گوش را بیان نماید.

ـ راههای پیشگیری از سر و صدا و جلوگیری از اثرات زیان بخش آن را شرح دهد.

 • عوارض ناشی از سر و گرما در بدن

دانشجو باید بتواند

ـ اهمیت وجود سرما و یا گرما در بیماریزایی شغل را بیان نماید.

ـ انواع بیماریهای ناشی از گرما را شرح دهد.

ـ انواع بیماریهای ناشی از سرما را شرح دهد.

ـ راههای پیشگیری از گرما و سرما در اثرات زیان بخش آن را شرح دهد.

 • عوارض ناشی از ارتعاش در انسان

دانشجو باید بتواند

ـ دستگاههای ارتعاشی که در محیط کار زیان آور هستند را مثال بزند.

ـ اثر ارتعاش در اندامهای مختلف را بیان نماید.

ـ انواع بیماریهای ناشی از ارتعاش را شرح دهد.

ـ پیشگیری از اثرات ارتعاش را در کارگران بیان نماید.

 • بیماریهای ناشی از کاهش فشار

دانشجو باید بتواند

ـ نحوه اثرات هوای فشرده و هوای رقیق شده در محیط های کار را بیان نماید.

ـ بیماری ناشی از هوای فشرده در غواصان و سایر مشاغل را شرح دهد.

ـ بیماریهای ناشی از هوای رقیق شده را در مشاغل شرح دهد.

ـ نحوه برخورد و پیشگیری از بیماریزایی هوای فشرده را شرح دهد.

 • بیماریهای پوستی ناشی از کار

دانشجو باید بتواند

ـ خصوصیات بیماریهای پوستی ناشی از کار را بیان نماید.

ـ انواع بیماریهای پوستی ناشی از کار را شرح دهد.

ـ عوامل مهمی که می تواند بیماریهای پوستی ایجاد کنند را بیان نماید.

ـ راههای پیشگیری از بیماریهای پوست شغلی را شرح دهد.

 • شرح علل بروز سرطانهای شغلی

دانشجو باید بتواند

ـ اهمیت شغل در سرطانزائی را بیان نماید.

ـ انواع عوامل سرطانزایی شیمیایی و فیزیکی را بیان نماید.

ـ انواع سرطانهای شغلی را در اعضاء مختلف بدن شرح دهد.

ـ راههای پیشگیری از سرطانهای شغلی را بیان نماید.

 • علل بروز بیماریهای عفونی در محیط کار

دانشجو باید بتواند

ـ عوامل مهم بیولوژیک در بیماریهای شغلی را بیان نماید.

ـ شایعترین بیماریهای ناشی از کار با عوامل بیولوژیک را شرح دهد.

ـ راههای پیشگیری از بیماریهای عفونی شغلی را شرح دهد.

 • بیماریهای خونی ناشی از کار

دانشجو باید بتواند

ـ عواملی که می تواند در محیط بیماری خونی شغلی ایجاد کند را بیان نماید.

ـ انواع بیماریهای خونی شغلی را شرح دهد.

ـ راههای پیشگیری از بیماریهای خونی شغلی را بیان نماید.

 • بیماریهای کلیوی و کبدی ناشی از کار

دانشجو باید بتواند

ـ عواملی که می تواند در محیط کار بیماری کلیوی ایجاد نماید را بیان نماید.

ـ عواملی که می تواند در محیط کار بیماری کبدی ایجاد نماید را بیان نماید.

ـ انواع بیماریهای کبدی و کلیوی مربوط به شغل را بیان نماید.

ـ راههای پیشگیری از بیماریهای کلیوی و کبدی شغلی را شرح دهد.

 • بیماریهای استخوانی و سندرم های شایع شغلی

دانشجو باید بتواند


ـ عواملی که می تواند بیماریهای استخوانی ایجاد نماید را بیان نماید.

ـ انواع بیماریهای شغلی استخوانی که در محیط کار پیدا می شود را بیان نماید.

ـ سندرم های شایع مانند کارپال تونل را شرح دهد.

ـ راههای پیشگیری از بیماریهای استخوانی شغلی را بیان نماید.

 • بیماریهای شایع چشمی ناشی از کار

دانشجو باید بتواند

ـ انواع عوامل شایع که می تواند بیماریهای چشمی شغلی ایجاد نماید را شرح دهد.

ـ انواع بیماریهای چشمی شغلی را شرح دهد.

ـ تأثیر عیوب چشمی در بروز حوادث را بیان نماید.

ـ راههای پیشگیری از بیماریهای چشمی شغلی را شرح دهد.

 • بیماریهای قلبی عروقی و گوارشی شغلی

دانشجو باید بتواند

ـ انواع عوامل شغلی که می تواند بیماری قلبی عروقی ایجاد کند بیان نماید.

ـ انواع عواملی که می تواند بیماری گوارشی ایجاد کند را بیان کند.

ـ انواع بیماریهای قلبی عروقی و گوارشی را بیان کند.

ـ راههای پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی و گوارشی شغلی را بیان نماید.

روش آموزش

سخنرانی در کلاس با استفاده از وسائل کمک آموزشی (اورهد، سلاید و Powe point) نظر به اینکه بیماریهای ناشی از کار در صنایع مختلف تنوع و تعداد آنها در کارگاهها صنعتی زیاد است مدرس باید از تجربیات عملی خود و شرح موارد بیماری که با آنها برخورد نموده در کلاس آموزشی مطرح و بحث نماید و یادگیری را با ذکر موارد بیماران توضیح و اثربخشی آموزش را بیشتر نماید. چنانچه در غالب کتاب های مهم درس طب کار در ابتدای بحث درس بیماریها، همان شروع بحث بصورت نمونه هایی از بیماران مثال آورده شده است.

شرایط اجرا

ـ امکانات سمعی بصری کافی

ـ احداث سالن های قابل استفاده برای نمایش اسلاید و Power point

منابع اصلی درس :

1         Occupational Medicine Carl zenz P 3-13-93-167-259-453-595

1         Hunter’s Disease of occupational Donald Hunter 2000, P 315-515-530-545-577-623-654.

1         Occupational Health S. Levy , 2000, P 3-99-355-367-401-477-515-537-553-605-631-641.

ارزشیابی به صورت کتبی در طول دوره آموزش نظری 20 درصد و در پایان ترم 50 درصد و بصورت تست چهارجوابی ، آزمون عملی بصورت کار عملی آزمایشگاهی و اجرای تست های ارزیابی (ادیومتری ، اسپیرومتری، اپتومتری) مابقی 30 درصد نمره را تشکیل خواهد داد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک دانلود متن کامل