بسمه تعالی

چکیده پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان: شناسایی متغیرهای مؤثر بر مدیریت بهینه آب با تأکید بر نقش شرکت های تعاونی آب بران از دیدگاه کشاورزان شهرستان گتوند، استان خوزستان


 

نام و نام خانوادگی دانشجو: پروانه جعفرنژاد                                                   رشته: ترویج و آموزش کشاورزی

استادان راهنما: دکتر مسعور برادران، دکتر عبدالعظیم آجیلی

استادان مشاور: دکتر بهمن خسروی پور، دکتر معصومه فروزانی

زمان: دوشنبه 31/6/1393                                  ساعت: 10                       مکان: سالن اجتماعات دانشگاه