مقایسه تاثیر ورزش درمانده ساز در صبح و عصر بر شاخص های

الکتروکاردیوگرام زنان ورزشکار