نمک به عنوان یک سنگ دارای خصوصیات و رفتاری است که نسبت به سنگ های دیگر متفاوت است. این پایان نامه بیشتر با ساختارهای نمک، تکتونیک نمک سروکار دارد که یک نگاهی بر هندسه ساختاری نمک، فرایندها و تاثیر بر روی جایگاه تکتونیکی فراهم می کند. دیاپیر نمکی کرمستج در منطقه لار، واقع در کمربند پیش خشکی کمربند چین خورده زاگرس در بخش جنوبی ایران قرار دارد. این دیاپیر نمونه جالبی از دگرگونی ناشی از فعالیت تکتونیکی و گسترش جانبی بر اثر نیروی گرانش است که به صورت ساختاری و ریز ساختاری نمود دارد. مطالعات میدانی و آزمایشگاهی بر روی این دیاپیر با توجه به وجود نشانگرهای جنبش شناختی موجود در سنگ های دگرگون شده نمک، میزان تاوایی جنبش شناختی محاسبه و ارتباط الگوی دگرشکلی در منطقه مورد بررسی واقع شده است. اندازه گیری عدد جنبش شناختی تاوایی با استفاده از روش RGN نشان می دهد Wk=wm= 0.485 است که نشان دهنده مولفه ی برش محض نسبت به برش ساده دارای 8/67 و2/32 بوده و این شواهد قوی است که نفوذ جریان نمک به وسیله دگرشکلی Sub-simple shear است. مطالعه تصاویر ماهواره ای نشان می دهد. که بخش نمکشار از پیچیدگی ساختاری خاصی برخوردار است. مکانیسم های دگرشکلی بیشتر شامل انحلال فشار، باز بلورش دینامیکی، لغزش مرز دانه ای و خزش مرطوب دانه های نمک بلوری است .

 متن کامل در سایت تخصصی دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد  :www.arshadha.ir

واژگان کلیدی: دیاپیر نمکی کرمستج، لار، نمکشار، برش محض، برش ساده، جنبش شناختی