دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشکده  مهندسی عمران

 

 

 

پایان نامه کارشناسی ارشد

در رشته : مهندسی عمران- محیط زیست

 

 

پاکسازی خاک‌های ماسه‌ای آلوده به فرآورده نفتی با استفاده از محلول شوینده

 

استاد راهنما :

 

دکتر محمدرضا صبور