پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه¬های تنظیم خانواده

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

شکل 4-1: فرمول کوکران جهت تخمین حجم نمونه

 

طبق نتیجه بدست آمده از به کارگیری فرمول کوکران حجم نمونه در این تحقیق حدود 382 نفر است.

4- 6- ابزار جمع آوری داده­ها

 

آمار استنباطی به دنبال بیان این مطلب خواهیم بود که آیا الگوهای کشف شده در نمونه، در جمعیت هم کاربرد دارد یا خیر.

 

 

4- 7- 1- آمار توصیفی[1]

 

طبق تعاریف فوق در این قسمت محقق به دنبال کشف الگوها و فرایندهای حاکم بر پاسخ­های افراد مورد مطالعه می­باشد، قبل از اینکه محقق به سراغ تجزیه و تحلیل­های آماری نظیر رگرسیون، مقایسه میانگین­ها و… برود مفیدتر آن است که توصیف جامعی از ویژگی­های جمعیت مورد مطالعه نظیر سن، میزان تحصیلات، درآمد، شغل و… را ارائه دهد و از یک سری آماره­های توصیفی نظیر توزیع فراوانی، انحراف معیار[2]، میانگین[3] برای این کار استفاده گردد. در حقیقت توزیع فراوانی داده­های کمی، خلاصه انبوه بزرگی از مشاهدات است (میلر، 93:1380).

در قسمت توصیفی این تحقیق، به کمک جداولی که در برگیرنده فراوانی، میانگین برخی صفات است سعی بر آن شده است که تا حد امکان بتوانیم توصیفی عمیق­تر، روشن­تر و قابل فهم­تر از تمامی متغیرهای تحقیق به عمل آوریم، برای این کار با توجه به نوع متغیرها (اسمی، ترتیبی، فاصله­ای، نسبی) از آماره­های متفاوتی استفاده شده است.

[1]. Descriptive statistics