پایان نامه

عنوان پایان نامه : تبیین رفتار مصرف کنندگان حقوقی در حوزه ی خدمات نوین بانکی براساس مدل پذیرش فناوری

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

قدرتمند رهبران عقیدتی و  گروه­های مرجع بر رفتار را مطرح می کند.

تغییر سوم در مدل دربرگیرنده ی پدیده­ای است که نگرش­ها به آن معطوف است. این مدل به جای ارزیابی کردن نگرش مصرف کننده نسبت به خود نام و نشان تجاری، نگرش مصرف­کننده نسبت به رفتار آشکار خرید را ارزیابی می­کند. اختلاف اساسی در نگرش نسبت به رفتار به جای نگرش نسبت به پدیده در تمرکز بر روی ادراک مصرف­کننده از پیامدهای خرید است. هنگامی که پیامدهای  خرید ارزیابی می­شوند پژوهشگر بهتر می­تواند عواملی را مورد توجه قرار دهد که ممکن است برای جلوگیری از تبدیل نیت ها به رفتار انجام شوند. (موون و مینور, 1388, ص. 224-212)