پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه¬های تنظیم خانواده

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

تحلیل داده­ها از آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی ارتباط بعضی از متغیرها استفاده گردیده است. سن افراد تحت مطالعه 28 سال و مدت استفاده از روش منقطع 53 ماه بوده و حداقل از 3 ماه قبل تا به حال از روش منقطع استفاده کرده بودند و در رابطه با عدم استفاده از روش­های مطمئن پیشگیری از بارداری شامل ترس از عوارض جانبی، مخالفت همسر، ممنوعیت پزشکی، شیردهی و بی­تفاوتی نسبت به حامله شدن می­باشد. شایع‌ترین دلیل استفاده از روش منقطع تمایل همسر، کم عارضه بودن روش، در دسترس بودن روش و مطمئن­ترین روش نسبت به سایر روش­ها بوده است و بین متغیرهای سن، مدت ازدواج، تعداد خانوار، تعداد فرزندان و سن آخرین فرزند با طول مدت استفاده از روش منقطع، ارتباط معناداری به دست آمده است.

بشر­دوست (1380) در تحقیقی تحت عنوان “عوامل موثر بر انتخاب روش­های پیشگیری از حاملگی” در این مطالعه مقطعی و توصیفی- تحلیلی بوده محقق روی 1001 نفر نمونه شهری و روستایی پژوهش را انجام داده است. واحدهای نمونه به طور مستقیم به نسبت از بین 20 خانه بهداشت و درمانگاه و 10 دفتر کار متخصصین زنان و زایمان در عرض دو ماه جمع­آوری گردید. اطلاعات از طریق مصاحبه و به صورت چک لیست به دست آمد. نتایج این تحقیق نشان داده که میانگین سن مراجعین 1/29 و کسانی بودند که در رده­های سنی 19-15 سال ازدواج کرده­اند.از دلایل لزوم اجرای برنامه تنظیم خانواده در بخش دولتی و خصوصی، نزدیکی منقطع به ترتیب با 3/24 درصد و 8/27 درصد می­باشد. ارتباط معنی­داری بین سن ازدواج و نوع روش می­باشد. بین تحصیلات زن و نوع روش ارتباط معنی­داری وجود دارد، نتایج آزمون کای دو وجود ارتباط معنی­دار بین تعداد زایمان و نوع روش بدست آمد. بین تعداد فرزندان دختر و نوع روش، وجود ارتباط معنی­دار نشان داده شده. الگوی تصمیم­گیری در دو بخش دولتی و خصوصی نیز متفاوت است. اطلاعات بدست آمده این مطالعه نشان می­دهد که عوامل عدیده­ای روی انتخاب روش­ها توسط زوجین موثر می­باشد.

رخشانی (1380) در تحقیق تحت عنوان “استفاده از روش­های جلوگیری از بارداری در شهر زاهدان” هدف از این مطالعه بررسی میزان تداوم استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری و عوامل موثر بر آن در شهر زاهدان است. این مطالعه از نوع