پایان نامه

عنوان پایان نامه : تبیین رفتار مصرف کنندگان حقوقی در حوزه ی خدمات نوین بانکی براساس مدل پذیرش فناوری

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

این شیوه نگرش به رفتار مصرف­کننده، وسیع­تر از نگرش سنتی است. در نگرش سنتی رفتار مصرف­کننده، توجهات عمدتا بر خریدار و پیش زمینه های بلافصل و نتایج فرایند خرید کالا متمرکز بود در نگرش جدید گامی فراتر از این رفته و به بررسی تاثیرات غیرمستقیم شناخت رفتار مصرف­کننده بر فرایند مصرف و سایر پیامدها و نتایجی که بیش از خریدار و فروشنده را در بر می­گیرد می­پردازد.

این نمونه چهار واقعیت پنهان در مورد ماهیت دانش ما از رفتار مصرف­کننده را آشکار می سازند: