پایان نامه

عنوان پایان نامه : تحلیل روش شناختی جواهرالتفسیر

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

ادبیات در ایران از دکتر ذبیح ا… صفا و سبک شناسی بهار از محمد تقی بهار.

برای نمونه مدرس تبریزی در ریحانه الادب سی و پنج کتاب برای ملاحسین نام می­برد که برخی از آن­ها تکراری هستند به این صورت که گاه یک کتاب که نام­های مختلف داشته، مدرس تبریزی آن­ها را در شماره­های جداگانه­ای بر شمرده و هم­چنین «تفسیر قرآن » را به عنوان یکی از آثارکاشفی در شماره­ی 14 ذکر کرده که منظورش همه­ی تفاسیر نوشته شده توسط او بوده که  تحت شماره­های دیگر، نام خاص آن تفاسیر را نیز آورده است بنابراین وقتی که با دقت، آثار واعظ کاشفی در ریحانه الادب را بررسی کنیم به این نتیجه می­رسیم تعداد کتاب­های نام برده شده برای او در اینجا بدون تکرار عنوان­ها به بیست و چهار عدد می­رسد(نک: مدرس تبریزی، 1369ه.ش، ج 5، ص 32- 29).

آنچه در پی می­آید معرفی اجمالی آثار و تألیفات حسین بن علی کاشفی است:

2-1-4-1-آیینه­ی اسکندری یا جام جم: این کتاب شامل 8 جدول و 20 دایره است در زمینه­ی استخراج مطلوب، شاید منظور از استخراج مطلوب چیزی شبیه فال گرفتن و مشخص شدن نیت­ها باشد، گاه به آن «جام جم» نیز گفته می­شود(امین، 1406ه.ش، ج6، ص123؛ آقا بزرگ تهرانی، الذریعه، بی تا، ج1 ، ص50؛ همو، طبقات اعلام الشیعه، بی تا، ص69؛ مدرس تبریزی، 1369ه.ش، ج 5، ص 29).