1-6 تعاریف نظری

موفقیت شغلی

موفقیت شغلی را به سه حالت غیر روانی، روانی و عمومی تعریف کرده­اند:

  • در دیدگاه غیر روانی هر فردی که درآمد بیشتری دارد، در شغلش موفق­تر است.
  • در دیدگاه روانی موفقیت شغلی عبارتست از احساس فرد از میزان کارآیی و تواناییش در انجام کار محوله.
  • در دیدگاه عمومی موفقیت شغلی زمانی حاصل می­شود که فرد بتواند از تمام توانایی­ها و امکانات خود در رسیدن به هدف­های شغلی استفاده و بهره­برداری نماید ( شفیع آبادی، 1382).

شخصیت

به طور کلی شخصیت را ویژگی­های فردی که موجب بروز فرایندهای پیوسته­ی احساسی، تفکری و رفتاری است تعریف نموده­اند (پروین[1]،2001 به نقل از حق شناس، 1388).

نظریه سرشت و منش


نظریه سرشت و منش[2]، مدل زیستی – روانی[3] و اجتماعی شخصیت است که توسط کلنینجر[4] معرفی شده است و ساختار زیستی ژنی زیربنایی شخصیت را توصیف می­کند. این مدل شامل ابعاد روانی- زیست شناختی سرشت و منش است که در ادامه هر کدام از این ابعاد و خرده مقیاس­های آنها توضیح داده می­شود (کلنینجر 1987و 1991).

 

 

 

بعد سرشت:

     سرشت دارای سازمان یافتگی کارکردی در مغز است که متفاوت و مستقل از یکدیگر برای فعال­سازی، ابقاء و بازداری رفتار در پاسخ به گروه­های تعیین شده­ای از محرک­ها می­باشد و شامل خرده مقیاس­هایی چون نوجویی[5]، آسیب­پرهیزی[6]، پاداش­وابستگی[7] و پشتکار[8] می­باشد (کلنینجر 1987و 1991).

[1]  Pervin

[2]  Temperament and Character Theory