1-7  تعریف واژه ها و اصطلاحات:

1-7-1  تعاریف مفهومی

  • مهارت های مقابله ای:

مقابله کردن عبارت است از تلاش هایی که برای کنترل و اداره کردن موقعیت هایی که به نظر خطرناک و تنش زا می رسند، به عمل می آید(آل کلینک[1]،2001). از دیدگاه لازاروس و فولکمن[2](1984)، مقابله عبارت است از تلاش های فکری، هیجانی و رفتاری فرد که هنگام رو به رو شدن با فشارهای روانی به منظور غلبه کردن، تحمل کردن یا به حداقل رساندن عوارض استرس به کار گرفته می شود(دافی[3]،1999). در واقع مهارت های مقابله ای به شیوه ای که فرد برای تغییر شرایط، یا تفسیر شرایط استفاده می کند تا آن را مطلوب تر و کمتر تهدیدآمیز تلقی کند اشاره دارد(لازاروس،1993؛ فولکمن و لازاروس،1991).