پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مدیریت انتظامی در کنترل پدیده بد حجابی مورد مطالعه منطقه دو تهران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

1-9-2) مدیریت

تاکنون صاحبنظران تعریف جامع و مانعی از مدیریت که مورد قبول همه آنان باشد ارائه ننمودهاندو پیش بینی می گردد که هیچگاه چنین تعریفی از مدیریت بیان نخواهد شد،زیرا پدیده مدیریت متأثر از اعتقادات وباورهای مکتبی ،فرهنگی،اقتصاد ونوع نگرش انسانها نسبت به دیگر انسانها می باشد.علی ایحال ذیلاً به چند تعریف از مدیریت اشاره میگردد:

*  مدیریت عبارت است از فرآیند حل مسائل سازمان از طریق استفاده مؤثر وکارآمد از منابع کمیاب در محیط متغیر.

* مدیریت عبارت است از فراگرد هماهنگ سازی منابع انسانی و مادی در جهت تحقق اهداف.

* مدیریت عبارت است از انجام عملیات برای نیل به هدف یا اهداف از پیش تعیین شده از طریق هدایت و تلفیق کوشش افراد.

* مدیریت عبارت است از فن بهتر بسیج کردن و بهتر کنترل کردن نیروهای انسانی و هدایت آنان به سوی خدا.(ساجدی نیا،1382: 38)

* مدیریت عبارت است از علم و هنر برنامه ریزی ( پیش بینی )،سازمان دهی (تقسیم کار و تفکیک وظایف )،هدایت و رهبری( راهنمایی کردن زیردستان و توانایی نفوذ کردن در دل ایشان )، نظارت و