پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مدیریت انتظامی در کنترل پدیده بد حجابی مورد مطالعه منطقه دو تهران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

سؤال اصلی:

آیا  مدیریت انتظامی در کنترل پدیده بدحجابی موثر است؟

سؤال های فرعی:

الف) اقدامات ایجابی ناجا چه میزان درکنترل پدیده بدحجابی موثراست؟

ب) اقدامات سلبی ناجا چه میزان درکنترل پدیده بدحجابی موثراست؟

1-6) فرضیه های تحقیق :

 فرضیه اصلی:

مدیریت انتظامی در کنترل پدیده بدحجابی مؤثر واقع می شود.

فرضیه های فرعی :

الف) اقدامات سلبی مدیریت انتظامی وکنترل پدیده بدحجابی مؤثر واقع می شود.

ب)  اقدامات ایجابی مدیریت انتظامی وکنترل پدیده بدحجابی مؤثر واقع می شود.

1-7) الگوی مفهومی تحقیق :

اقدامات ایجابی