پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مدیریت انتظامی در کنترل پدیده بد حجابی مورد مطالعه منطقه دو تهران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

الف) اقدامات ایجابی :

به اقداماتی گفته میشود که ناجا به صورت ابتکاری و با رویکردی فرهنگی و آموزشی برای پرهیز از موضع انفعالی در مقابل پدیده بد حجابی بکار می برد وشامل اقداماتی نظیر آموزش همگانی، اطلاع رسانی ترغیب وتشویق،همکاری در برپائی نمایشگاههای مد ولباس،جلسات توجیهی با اصناف پوشاک و…میگردد.این اقدامات با طرح سؤال در قسمت” الف”پرسشنامه با 10 گویه در سطح ترکیبی سنجیده شده، لذا حداقل نمره 10 وحداکثر 50 خواهد بود.

برخی دیگر از اقدامات ایجابی در برخورد با پدیده بدحجابی عبارتند از  :

  • پخش بروشورهای تبلیغاتی درراستای غنی سازی فرهنگ وعفاف وحجاب.
  • حضور در مدارس وبرگزاری نشست های توجیهی مدارس دخترانه .
  • برگزاری کلاس های مشاوره برای متهمان دستگیر شده.