پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مدیریت انتظامی در کنترل پدیده بد حجابی مورد مطالعه منطقه دو تهران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

  • دسترسی سهل و آسان تمام نقاط شهر از طریق بزرگراههای شرقی، غربی و شمالی، جنوبی جهت جذب سایر فعالیت ها از دیگرتوانائیهای منطقه می باشد.
  • وجود اراضی بایر وسیع در کنار خطوط حمل و نقل شهری و منطقه ای از دیگر پتانسیلهای منطقه است که در استقرار فعالیت های تجاری، اداری و خدماتی نقش بسیار موثری دارند .
  • فضای وسیع سبز داخل منطقه می تواند عامل بسیار مهمی در ایجاد گذران اوقات فراغت باشد . مراکز فراعتی درکه و فرحزاد که سطح عملکردی و مخاطبثین آنها در رده شهر میباشد از پتانسیل های منطقه است .
  • وجود مراکز مهم تجاری در منطقه و تمرکز مکانی بسیاری از فعالیتها گرایش استفاده کنندگان را به این منطقه که از امکانات زیر بنائی قوی تری را بروز نموده است. تمرکز فعالیت های اداری، آموزشی عالی، تحقیقاتی سبب ایجاد اشتغال و جذب استفاده کننده در منطقه شده است .