پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مدیریت انتظامی در کنترل پدیده بد حجابی مورد مطالعه منطقه دو تهران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

  • استفاده از شبکه منابع مخبرین برای شناسایی جریان هایی که صدد شکستن قبح حجاب هستند.
  • رصد و برخورد باسایت ها وشبکه های مبلغ بد حجابی ولباس های ناهنجار.
  • رصد وبرخورد با سایت ها وشبکه های اجتماعی.
  • تذکر به فروشندگان بدحجاب زن در مغازه ها.

1-10-2) تعریف نظری و عملیاتی کنترل بدحجابی :

مجموعه اقدامات و فعالیت هائی است که ناجا برای مهار کردن روند و کاهش بدحجابی های ظاهری جامعه انجام میدهد.

 

1-11) وضعیت منطقه دو تهران

* موقعیت جغرافیایی:

این منطقه به 9 ناحیه و 30 محله شورایاری 14 محله ممیزی تقسیم میگردد عمده کاربری این منطقهبه ترتیب شامل کاربری مسکونی راه و بزرگراه ، فضای سبز و سایر کاربریها میباشد.

منطقه دویکی از مناطق شهری تهران است که در شمال شرقی میدان آزادی؛ از غرب تا شمالغرب

تهران ادامه دارد. این منطقه از جنوب به خیابان آزادی، از غرب به بزرگراه اشرفی اصفهانی و بزرگراه