پایان نامه

عنوان پایان نامه :دانلود پایان نامه ارشد:نقش مدیریت ریسک مالی بر ارزش شرکت ها

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

بورس اوراق بهادار تهران یکی دیگر از اهداف کابردی تحقیق معرفی ابزارهای مشتقه به عنوان پوشش دهندگان ریسک شرکت ها به مدیران شرکت ها است تا از این طریق بتوانند اقدام به پوشش ریسک نمایند. در واقع مدیران شرکت ها از این طریق می توانند ریسک تامین مالی را کاهش داده و از بروز بحران در شرکت ها جلوگیری نمایند.

  • چهارچوب نظری تحقیق

چهارچوب نظری بنیادی است که تمامی تحقیق بر آن استوار می گردد. این چهارچوب شبکه ای است منطقی،توصیفی و مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرآیندهایی چون مصاحبه،مشاهده و بررسی پیشینه شناسایی شده اند. این متغیرها ناگزیر با مسئله تحقیق مرتبط هستند. پس از شناسایی متغیرهای مناسب، باید شبکه ای از روابط میان متغیرها تدوین گردد تا بتوان فرضیه های مرتبط با آن ها را پدید آورد و سپس آزمود.نتایج آزمون فرضیه ها(متضمن تایید یا عدم تایید است)، درجه حل شدن مشکل به یاری یافته های تحقیق را آشکار می سازد. بدین ترتیب، چهارچوب نظری گام مهمی در فرآیند تحقیق به شمار می آید(سکاران،1381،ص94). در این تحقیق به بررسی جایگاه مدیریت ریسک مالی در ارزش شرکت ها پرداخته می شود. هر دارایی اعم از مالی یا واقعی ارزشی دارد. مقصود از تعیین ارزش شرکت، بحث ارزش دارایی های مالی شرکت مانند اوراق قرضه و سهام عادی و سهام ممتاز است.محققان مختلفی ارزش شرکت را مورد بررسی قرار داده اند و با توجه به تحقیقی که در این رابطه توسط وانگ[1] و لی[2] در سال 2009 انجام شده است مدل و متغیرهای تحقیق تعریف می گردد. در این تحقیق، بر اساس تحقیق وانگ و لی ،ارزش شرکت متغیر وابسته بوده و به عنوان مهم ترین متغیر تحقیق به شمار می آید و استفاده از ابزار مشتقه ، نسبت آنی و نسبت بدهی به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق و هزینه سرمایه،تمرکز مالکیت و بازده دارایی ها متغیرهای کنترل تحقیق می باشند(Wang&Li,2009,p.12).