پایان نامه

عنوان پایان نامه :دانلود پایان نامه ارشد:نقش مدیریت ریسک مالی بر ارزش شرکت ها

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

  • متغیر کنترل[1]-در یک تحقیق اثر تمام متغیرها را بر یکدیگر نمی توان به طور همزمان مورد مطالعه قرار داد. بنابراین محقق اثر برخی از متغیرها را کنترل نموده و یا آن ها را خنثی می کند و لازم است به گونه تصریحی یا تلویحی مشخص نماید که متغیرهای کنترل چه بوده و اثر آن ها چگونه ثابت،حذف و یا خنثی شده است(فرهنگی ودیگران،1385،ص192). در این تحقیق سه متغیر کنترل وجود دارد که به شرح زیر است:

الف)هزینه سرمایه[2]– حداقل نرخ بازدهی که یک شرکت باید بدست آورد تا بازده مورد نظر سرمایه گذاران در شرکت تامین گردد. به عبارتی حداقل نرخ بازدهی که یک شرکت باید تحصیل کند تا این که در ارزش شرکت تغییری صورت نگیرد. مفهوم هزینه سرمایه بر این فرض استوار است که هدف یک شرکت،به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران است(Neveu,1986,p 317). هزینه سرمایه یک شرکت ،نرخ متوسط بازده موردنظر سرمایه گذارانی است که در اوراق بهادار شرکت سرمایه گذاری به منظور بررسی عوامل تاثیر گذار بر ارزش شرکت، مرزهای زیر به عنوان قلمرو تحقیق مشخص شده است:

  • قلمرو موضوعی- در این تحقیق نقش مدیریت ریسک مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است .
  • قلمرو مکانی- قلمرو مکانی تحقیق فوق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دلیل این امر، امکان دسترسی به اطلاعات شرکت ها،قابلیت اتکای بیشتر به اطلاعات ارائه شده توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تهیه صورت های مالی شرکت ها است.
  • قلمرو زمانی- داده ها و اطلاعات تحقیق مربوط به دوره زمانی سال 1387 تا 1391 است .