پایان نامه

عنوان پایان نامه :دانلود پایان نامه ارشد:نقش مدیریت ریسک مالی بر ارزش شرکت ها

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

فرضیه یک حدس بخردانه است که بر اساس آن محقق راه حل های احتمالی مساله را پیشنهاد می کند به خصوص رابطه ی بین متغیرهای موجود را(خلعتبری،1385،ص115). به عبارتی فرضیه گمانی است موقتی که درست بودن یا نبودنش باید مورد بررسی قرار گیرد و براساس معلومات کلی و شناخت های قبلی یا تجارب محقق پدید می آید. این شناخت ها ممکن است بر اساس تجارب یا مطالعات قبلی باشد، از منابع شفاهی به دست آمده باشد یا در جریان مطالعه ی ادبیات تحقیق حاصل شده باشد.در هر صورت مجموعه منابع مزبور می تواند ذهن محقق را آماده نمایند تا درباره چگونگی متغیرها و روابط آن ها در تحقیق مورد نظر حدس بزند و پیش بینی به عمل آورد و حاصل آن را در قالب قضایای حدسی و خبری تدوین نماید(حافظ نیا،1380،ص90).بر این اساس فرضیه های تحقیق عبارت است از:

  • بین استفاده از ابزار مشتقه و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد.
  • بین نسبت آنی و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد.
  • بین نسبت بدهی و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه های فوق تحت تاثیر متغیرهای کنترلی هزینه سرمایه،تمرکز مالکیت و بازده دارایی قرار می گیرند.

 

 

  • تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق

متغیر صفت یا خصیصه ای است که از شخصی به شخص دیگر و از موردی به مورد دیگر متفاوت است.

در حقیقت متمایزکننده یک گروه را متغیر می نامند(فرهنگی و دیگران،1385،ص181).عملیاتی کردن یا تعریف عملیاتی یک مفهوم به این جهت است که آن مفهوم قابل اندازه گیری شود و این امر از طریق دقت در ابعاد و خصوصیات رفتاری متعلق به آن مفهوم و طبقه بندی کردن آن ابعاد به عناصر قابل مشاهده و قابل اندازه گیری میسر است(سکاران،1385،ص195). تعریف عملیاتی متغیرها در این تحقیق به صورت زیر است :

  • متغیر وابسته- متغیر وابسته در این تحقیق ارزش شرکت[1] می باشد.ارزش یک شرکت درگرو توانایی آن در ایجاد جریانات نقدی در یک دوره معین زمانی است. در یک مفهوم کلاسیک ارزش یک شرکت به عنوان عقایدی است که به شرکت کمک می کند از بین ابزارها و اهداف بدیل انتخاب هایی را داشته باشد . این اهداف بدیل می توانند شامل سودآوری،بازده سهام،ارزش برای مشتریان،رشد شرکت و رضایت کارکنان باشد.شناخت بهتر از ارزش های شرکت،شناخت و درک را از رفتار شرکت بهبود خواهد بخشید(حساس یگانه وها است. به این نسبت،نسبت اسیدی نیز می گویند.این نسبت یکی از مفیدترین نسبت ها است و به وضوح نشان می دهد که آن قسمت از دارایی های جاری که از لحاظ ارزش،ثبات بیشتری دارد و احتمال کاهش در آن ها کمتر است تا چه میزان می تواند پشتوانه طلب کاران کوتاه مدت قرار گیرد.

این متغیر را می توان از طریق فرمول زیر محاسبه نمود: