پایان نامه

عنوان پایان نامه :چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

موضع‌ دیگری که باید مورد توجّه قرار گیرد، تأثیر زندان و یا هر مجازات بر اصلاح مجرمین سابقه‌دار است. صرف نظر از این موضوع که برخی زندان را عاملی جرم‌زا تلقی می‌نمایند،- زیرا به اعتقاد آنان عوارض و تبعات اجرای کیفرهای سالب آزادی در شکل‌گیری و تحوّل شخصّیت بزهکار مؤثّر بوده و حتّی برخی (پیناتل) پا را فراتر نهاده و تأسیسات آئین دادرسی کیفری را در شکل‌گیری شخصیّت جنایی مؤثّر می‌دانند،- با این وجود، حبس از دیر باز، واکنش اجتماعی به ارتکاب بسیاری از جرائم دست‌های جوامع بوده است و یکی از کارکردهای آن اصلاح مجرمان و بازگرداندن آن‌ها به اجتماع در نظر گرفته می‌شده است.

نکته ی  مهمّ دیگر این است که افراد سابقه‌دار، اوّلین ارتکاب جرمشان را با کیفیّت پائین‌تری شروع کرده‌اند و این بدان معناست که با یادگیری حیله‌های قانونی و شگردهای ارتکاب جرم و نیز آشنایی با افراد جدید، منافع ارتکاب جرم برای این افراد، به سرعت افزایش یافته و آنان را برای ارتکاب مجدّد جرم، در موقعیّت بهتری قرار داده است.[1]

یکی دیگر ازعوامل مربوط به زمینه های اقتصادی که در تحلیل جرم، مورد توجّه جرم شناسان بوده است، مفهوم «بیکاری» است. اشتغال و بیکاری، به طور کلّی متأثّر از عوامل مختلفی؛ نظیر میزان سرمایه گذاری، تغییرات تکنولوژی و فنّ آوری، جمعیّت و تحوّلات آن، دگرگونی های ساختاری، بازار کار، مناسبات سیاسی، اقتصادی و بین المللی است.[2]

بیکاری، صرف نظر از هر تعریفی که برای آن قائل باشیم، یک مشکل اجتماعی- اقتصادی است که امروزه در فرهنگ های شهرنشینی و تراکم جمعیّت جوامع به یکی ازمهمّ ترین و مؤثّرترین مسائل چالشی تمامی جوامع بشری مبدّل شده است.

بیکاری، از دو جهت باعث بروز انحراف و آسیب های اجتماعی می شود:

اوّل؛ وجود فرصت‌های اضافی و خالی بودن اوقات فراغت.

دوّم؛ نداشتن درآمد کافی برای گذران زندگی.[3]این که بیکاری ازچه چیزی نشأت گرفته و چگونه در جامعه گسترش می یابد، موضوعی است که باید آن را در کتابهای مربوط به اقتصاد و