1-6-تعریف اصطلاحات و واژه های کلیدی

1-6-1-تعاریف نظری