1-6-2هوش هیجانی

هوش هیجانی را توانایی فرد برای کنترل احساسات و هیجانات خود ودیگران، تمایز بین احساسات و هیجانات خود و دیگران و نیز استفاده از این اطلاعات برای هدایت اعمال و افکار می دانند(سالوی و مایر، 1990).

 

1-6-3سبک های فرزند پروری