ب ) تعاریف عملیاتی متغیرها


عملکرد شغلی :

در این پژوهش منظور از  عملکرد شغلی ، نمره ای است که کارکنان شرکت کننده در پژوهش در پاسخ به سوالات 16 گویه ای پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون[1] ( 1970 ) کسب می‌کنند .

توانمند سازی کارکنان :

در این پژوهش منظور از  توانمند سازی کارکنان ، نمره ای است که کارکنان شرکت کننده در پژوهش در پاسخ به سوالات 15 گویه ای پرسشنامه استاندارد توانمند سازی کارکنان اسپیرز (1989) کسب می‌کنند .

 رفتار شهروندی سازمانی :