پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مددکاران اجتماعی در حمایت از کودکان بزه دیده

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

سیاست افتراقی برای کودکان بزه­دیده باید به­رسمیت شناختن نظام عدالت کیفری کودکان بزه­دیده منجر شود »[1].

متأسفانه در کشور ما، حمایت از کودکان بزه­دیده ، با تأخیر زیادی روبه­رو بوده­است. اولین قانونی که نشانه­هایی ازپذیرش سیاست کیفری افتراقی در برخورد با جرایم علیه کودکان در حقوق کیفری ایران دارد، « قانون حمایت از کودکان و نوجوانان » است که در تاریخ 25/9/1381در 9 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده­است. ایراد بسیار مهمی که بر این قانون وارد است، ناشی از جامع نبودن قوانین آن در حمایت از کودکان بزه­دیده است. به نظر می رسد قانون مذکور به عموم حقوق کودکان توجه نداشته و تنها برخی از این حقوق را، در پرتو جرم­انگاری خاص برخی رفتارها، در مرکز توجه خود قرارداده­است. در قانون مذکور در مورد حمایت­های قانونی ویژه از کودکان بزه­دیده در فرایند کیفری جز در مواد 5[2] و 6[3] ( در رابطه با جنبه عمومی دادن به این جرایم و اجباری­کردن گزارش­دهی آنها) چیز دیگری مشاهده نمی­کنیم. در صورتی که ضروری است تا حمایت­های قانونی ویژه از کودکان بزه­دیده در همه مراحل فرایند کیفری اعم از مرحله تعقیب و تحقیق، مرحله رسیدگی، مرحله صدور حکم و اجرای آن و حتی بعد از فرایند رسیدگی نیز مورد توجه واقع شود..[4]