پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مددکاران اجتماعی در حمایت از کودکان بزه دیده

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

تجربه می­کند، تعریف کرد »[1]. « در نظام عدالت کیفری بزه­دیدگی دومین نهادین شده به آشکارترین شکل وجود دارد. کل فرایند تحقیقات کیفری و رسیدگی ممکن است به شکلی نامحسوس موجب بزه­دیدگی دومین شود »[2].

3ـکودک بزه­دیده و جایگاه آن در میان سایر بزه­دیدگان

آن دسته از افرادی که وظیفه نگهبانی و حفاظت از این قبیل افراد را داشته­اند، خواه در حد وسیع که شامل جامعه و مسؤولان آن نیز می­شود ، خواه در سطح محدودکه فقط شامل اولیاء و سرپرستان قانونی افراد ضعیف می­شود، صورت گیرد[3]

2-3  طبقه­بندی بزه­دیدگان بر اساس خصوصیات آنان

برخی از افراد ویژگی­هایی دارند که موجب می­شود بیش از دیگران در معرض بزه­دیدگی قرار بگیرند. بر اساس این ویژگی­ها می­توان بزه­دیدگان را به چهار گروه تقسیم نمود که کودکان در گروه اول آن قرار می­گیرند. گروه اول:  بزه­دیدگان مستعد و ضعیف که عموماً در یکی از جهات جسمی، روانی، ذهنی و اقتصادی دارای آسیب­پذیری می­باشند. گروه دوم:  بزه­دیدگان اغوا کننده که ظاهر خود را به گونه­ای می­کنند که عملاً اغوا گر بوده، نه تنها مجرمین را متوجه آنان می­سازد؛ بلکه در مواردی فکر مجرمانه را نیز در بزه­کار ایجاد می­کند. گروه سوم:  بزه­دیدگان آرمان­گرا که به دلیل وجود انگیزه­های انسانی و آرمان­های متعالی نظیر عدالت­خواهی و مبارزه با ظلم ، دچار بزه­دیدگی می­شوند. گروه چهارم:  بزه­دیدگان فاقد ویژگی خاص که بزه­کار بدون گزینش و از روی تصادف بدون توجه به ویژگی­های آنان اقدام به ارتکاب جرم نسبت به آنها می­نماید[4]. تقسیم بندی مذکور گویای این مطلب است که کودکان به دلیل ضعف ذاتی که دارند، خواه نا خواه بیش از دیگران در معرض بزه­دیدگی قرار می­گیرند.