پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مدیریت برگزاری مسابقات بر بروز رفتارهای نابهنجار در تماشاگران تیمهای فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

توان گفت ، عامل مستقیم و مباشر اصلی این نوع جرائم خودافراد است و عنصر مادی جرم توسط وی واقع می گردد . در عین حال درعالم مجازی می توان گفت عوامل دیگری نیز مانند عدم ثبات اجتماعی ، فقر، خانواده ی از هم گسیخته و … به عنوان معاونان هنجار دروقوع اینگونه هنجار ها موثر هستند و به طورغیرمستقیم و به وسیله ی تحریک و ترغیب افراد تاثیر خود را بر عمل آن ها می گذارند . در مورد افرادکه مرتکب جرائم گوناگون می شوند ، باید به این نکته مهم توجه داشت که بدلیل شرایط سنی حساس و ویژه این قشراز افراد جامعه ، نباید عناوینی همچون نابهنجار بالفطره را در مورد آن ها به کار برد . در واقع برچسب زنی و به کاربردن این عناوین از لحاظ روحی و شخصیتی می تواند تاثیرات زیانباری برافراد داشته باشد به هر حال شایسته است برای ریشه کن شدن مساله ناهنجاری افراد و پیشگیری از وقوع اینگونه هنجارها در آینده ودر نهایت رسیدن به جامعه ای مطلوب که نظم و امنیت نسبی و در عین حال عدالت اجتماعی بر آن حاکم باشد ، در اتخاذ روش متناسب با وضعیت افراد تلاش شود . زیرا ممکن است برخورد نسنجیده و غیر کارشناسانه ، نتیجه معکوس به بار دهد و موجب تشدید وضعیت انحرافی و ناهنجاری این قشر از افراد جامعه گردد.