پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مدیریت واحد در بحران‌ های طبیعی شهری مطالعه موردی شهر اصفهان

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

-1-3- نگرش سیستمی‌جغرافیا و برنا مه ریزی شهری به بحران

قبل از وارد شدن به بحث نگرش سیستمی‌ به بحران ابتدا به تعریف سیستم می‌پردازیم. بیش از صدها تعریف از سیستم ارائه شده است، اما اغلب دارای عوامل مشترکی است که بر آن اساس می‌توان سیستم را چنین تعریف کرد:

یک کل تشکیل شده از یک دسته عوامل و اجزاء که زیر سیستم [1] خوانده می‌شود، و بر اساس یک طراحی طبیعی و یا ایجاد شده (مصنوعی) هم از نظر ساختاری و هم از نظر عملیاتی برای دستیابی به هدف‌های کل سیستم به هم وابسته و در مراورده دایم هستند(Smith,1996: 57).

دستگاه معرفت شناسی سیستمی،‌ شیوه ای با نگرش جامع به جهان هستی است. بر این اساس برخورداری از این دیدگاه ما را به سوی اندیشه های حاکم بر نگرش سیستمی هدایت کرده و با مفاهیم نوینی همچون فضا و تحلیل های فضایی مواجه می سازد(Masure,1996: 17).

نگرش سیستمی دریچه ای تازه رو به حقایق پنهانی گشوده که از چشم اثبات گرایان به دور مانده بود. به ویژه این دیدگاه از سوی علوم محیطی همچون جغرافیا بسیار مورد استقبال قرار گرفت، چنانچه برایان بری و ریچارد چورلی، عقیده دارند که نگرش سیستمی و نظریۀ عمومی سیستم ها نقش عمده ای در ادراک جغرافیایی ایفا می کند(شکویی،1374: 49).

در مورد بحران از دو روش برخورد سیستمی ‌و روش تصمیم گیری استفاده می‌شود. در برخورد سیستمی، وضع بحران زمانی پیدا می‌شود که سیستم دچار اختلال شده باشد. از آنجا که هر سیستمی‌حاوی اجزای به هم پیوسته ای است که کل واحدی را تشکیل می‌دهند، هر نوع اختلال در یک جزء آن سیستم ممکن است کل سیستم را دچار از هم پاشیدگی و بی نظمی‌کند.

به همین جهت پیش بینی مسیر رشد تکامل آینده به طور دقیق غیر ممکن است ولی می‌توان خطوط کلی آن را به کمک روش‌های خاص مانند روش‌های آینده نگری از طریق نگرش سیستمی از جمله تحلیل فضایی بحران تعین کرد(رودینی، 1383:  52-48).

2-1-4-  تئوری‌ها و اصول مدیریت در حوادث بحرانی

بحران وضعیت اضطرار، تهدید به خطر و نیاز به اقدام را منعکس می‌کند. از دیدگاه تاریخی، هدف زیر بنایی مداخله در بحران، بازگشت دادن عملکرد بازماندگان به شرایط قبل از حادثه است. برخی از رویکردهای مطرح در زمینه مدیریت در بحران عبارت هستند از: