پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مدیریت واحد در بحران‌ های طبیعی شهری مطالعه موردی شهر اصفهان

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

فصل چهارم

تحلیل وضعیت آسیب پذیری کالبدی – فضایی شهر اصفهان در برابر بلایای طبیعی

مقدمه

هدف اصلی از بررسی وضعیت آسیب پذیری شهر، تحلیل تمامی اصول با در نظر گرفتن واقعیّات و روندهای جاری در سطح شهر و مناطق مختلف آن است. در واقع به منظور ارزیابی آسیب پذیری و نحوه عملکرد مدیریت شهری، استفاده صرف از شاخص های سازه ای کافی نیست و برای دستیابی به نتایج دقیقتر، استفاده از شاخص هایی همچون بافت های خطر پذیر، تراکم های شهری، وضعیت مراکز امداد و نجات ضروری می نماید. برهمین اساس، این فصل به بررسی ساختارهای فضایی- کالبدی شهر اصفهان برحسب نظام های اصلی تشکیل دهنده آن (گسترش فیزیکی شهر، بافت شهر و …)، اختصاص دارد. این ساختارها بیشتر معطوف به کلیّت یکپارچه شهر اصفهان هستند، اما طبعا جایگاه و شرایط هر منطقۀ شهر در چارچوب آن قابل استنتاج خواهد بود.

نماگرهای فضایی- کالبدی

 

 

 

 

 
نمودار4-1-مدل تحلیل متغیرها و گروه بندی نما گرهای کالبدی- فضایی شهر اصفهان.

منبع:پژوهشگر.

و محصول آن توسعه و گسترش پیوسته شهر اصفهان می باشد. نتایج این فرآیند منجر به اختلال در روند توسعۀ کیفی شهر، گسترش حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی است(Nateghi,2000: 78).

وضعیت دوّم حالتی است  متکی به قانون وسیاست های اجرایی نهادهای برنامه ریزی و مدیریت شهر. نتایج تقاضاهای سرکوب شده ناشی از این نگرش به شکل پراکنده روییِاسکان و فعالیّت در محدوده های دور از اقتدار قانونی و عملکردی نهادهای مسوول و اختلال در عملکرد مکانیزم های طبیعی گسترش فضایی، کالبدی شهر می باشد(Ghafory,1999: 39).جدول 4-1تغییرات جمعیّت اصفهان را به تفکیک مناطق14گانه شهر اصفهان طی سال های85-1375و مهاجران واردشده به شهر را طی سال های 85-1365 نشان می دهد.

فصل چهارم

تحلیل وضعیت آسیب پذیری کالبدی – فضایی شهر اصفهان در برابر بلایای طبیعی

مقدمه

هدف اصلی از بررسی وضعیت آسیب پذیری شهر، تحلیل تمامی اصول با در نظر گرفتن واقعیّات و روندهای جاری در سطح شهر و مناطق مختلف آن است. در واقع به منظور ارزیابی آسیب پذیری و نحوه عملکرد مدیریت شهری، استفاده صرف از شاخص های سازه ای کافی نیست و برای دستیابی به نتایج دقیقتر، استفاده از شاخص هایی همچون بافت های خطر پذیر، تراکم های شهری، وضعیت مراکز امداد و نجات ضروری می نماید. برهمین اساس، این فصل به بررسی ساختارهای فضایی- کالبدی شهر اصفهان برحسب نظام های اصلی تشکیل دهنده آن (گسترش فیزیکی شهر، بافت شهر و …)، اختصاص دارد. این ساختارها بیشتر معطوف به کلیّت یکپارچه شهر اصفهان هستند، اما طبعا جایگاه و شرایط هر منطقۀ شهر در چارچوب آن قابل استنتاج خواهد بود.

نماگرهای فضایی- کالبدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار4-1-مدل تحلیل متغیرها و گروه بندی نما گرهای کالبدی- فضایی شهر اصفهان.

منبع:پژوهشگر.