پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مدیریت واحد در بحران‌ های طبیعی شهری مطالعه موردی شهر اصفهان

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

پیشرفت های علمی روز جهان، دنیای صنعتی را آماده مقابله با بحران  های شهری قبل از وقوع بلایای طبیعی نموده است. بدیهی است معضلات شهرهای امروز، تنها در مسایل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خلاصه نشده، بلکه عوامل طبیعی که سازنده بستر شهرها می باشند نیز در این روند تأثیر به سزایی دارند. به طور خلاصه نتایج این فصل شامل موارد زیر می باشد:

1- امروزه در رویکرد مدیریت واحد بحران، ضرورت توجه به رویکردهای علوم انسانی و اجتماعی در کنار رویکردهای پزشکی، تکنیکی و مورفولوژیک و رویکردهای طبیعی در مدیریت امداد سوانح در جهان و ایران مطرح شده، و حایز اهمیّت است.


2- استفاده نادرست از دیدگاه های بازسازی و نوسازی به ویژه در جهان سوم منجر به تخریب محیط و مشکلات جدّی در مقابل بحرا ن های طبیعی شده است.