پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مدیریت واحد در بحران‌ های طبیعی شهری مطالعه موردی شهر اصفهان

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

که از مهمترین معضلات مدیریت سانحه در کشورهایآسیب‌پذیر و خطر خیز چون کشور ما فعالیّت غیر نهادینه و سازماندهی نشده آن است. مقالات این همایش به بررسی این قبیل مشکلات پرداخته است.

– قائد رحمتی، صفر، 1387، تحلیل فضایی آسیب‌پذیری مساکن شهری در برابر زلزله (نمونه موردی: شهر اصفهان)، پایان نامه دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اصفهان.


این رساله آسیب‌پذیری شهرها در برابر مخاطرات طبیعی را مسألۀ مهمی‌‌دانسته که در ادبیّات برنامه‌ریزی شهری کمتر به آن پرداخته شده است. همچنین گسترش شهرها، بافت قدیم، بخش مرکزی شهرها، اسکان‌های غیر رسمی‌و تراکم‌های شهری در ارتباط با مخاطرات طبیعی را دارای نقش مهمّ در کاهش یا افزایش آسیب‌پذیری شهرها می‌داند.

– جمعی از نویسندگان، خلاصه مقالات دومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه، 5-3 آذر ماه1383، انتشارات شکروی، چاپ اول.

در این مقالات به بررسی طبّ حوادث غیر مترقبه (Disaster Medicine) و نیز مدیریت بحران (Disaster Management)به عنوان دو مقوله نو پدید در زمینه مقابله با حوادث غیر مترقبه و بحران‌های ناشی از آن پرداخته شده است، که با مشاهده علمی ‌و سیستماتیک بحران‌ها و تجزیه و تحلیل آن‌ها، در صدد پیشگیری و ایجاد آمادگی در مقابله با بحران و در صورت بروز آن کاهش آثار مخرّب و واکنش مناسب و سریع صورت گیرد.

– پورمحمدی، محمّد رضا،  مصیّب زاده، علی، 1387،آسیب‌پذیری شهر‌های ایران در برابر زلزله  و نقش مشارکت محلّهای در امداد رسانی آنها، جغرافیا و توسعه، شماره 12.

این مقاله بیان می‌دارد که یکی از مهمترین اقدامات در مدیریت بحران زلزله بعد از آشنایی افراد از میزان آسیب‌پذیری مجتمع‌های انسانی در جهت پیشگیری و آمادگی در برابر زلزله، امداد رسانی بر آسیب دیدگان از زلزله است. بنابراین مؤثرترین فعالیّت‌های امداد و نجات در مراحل اولیه بحران زلزله و بعد از آن تشکّل‌های خود جوش مردمی‌در قالب محلات شهری است که با مدیریت صحیح آن‌هامی‌توان ضریب ایمنی و امنیّت شهری را ارتقاء داد.

– زنگی‌آبادی، علی و تبریزی، نازنین 1385، زلزله تهران و ارزیابی فضایی آسیب‌پذیری مناطق شهری، فصلنامه پژوهش‌های جغرافیایی، انتشارات دانشگاه تهران.

– Nateghi-A, Fariborz, 2001, Earthquake Seenario for the Mega-City of Tehran, Disaste Prevention and management, Volume10, Number 2. MCBUniversity, ISSN 0965-3562.

این مقاله شامل بررسی پتانسیل آسیب‌پذیری کلان شهر تهران است. در این مقاله 14 پارامتر مختلف آسیب‌پذیری در رابطه با 20 منطقه شهر و نواحی دو منطقه مورد بررسی قرار گرفته است و هر منطقه از لحاظ آسیب‌پذیری سطح‌بندی شده است.