پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مدیریت واحد در بحران‌ های طبیعی شهری مطالعه موردی شهر اصفهان

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

1-1-9-موانع و مشکلات پژوهش

موانع و مشکلات پژوهش حاضر،‌گستردگی بسیار دارد، هر چند تلاش شده که تا حد امکان با اتخاذ راهکارهایی این کمبود ها اصلاح گردند. شرح مختصری از مشکلات و موانع شامل این موارد می باشد:

1- تغییر در محدوده های منطقه بندی شهرداری، کلیّه آمار و اطلاعات شهر اصفهان تا سال 1381 بر اساس ده منطقه شهری می باشد و از سال 1381تا تیر ماه 1386 یازده منطقه می باشد و از سال 1386 تا 1387سیزده منطقه و پس از آن شهر اصفهان به 14 منطقه تقسیم شده که بر اساس مناطق چهارده گانه هیچگونه آمار و اطلاعاتی تولید نشده است.

2- عدم اطلاع رسانی دقیق سازمان ها در خصوص وضعیت خاک، ضخامت و نوع آبرفت ها، وضعیت هواشناسی، آمار حوادث، تأسیسات زیر بنایی و… .

3- عدم همکاری برخی بیمارستان ها درخصوص ارائه اطلاعات و عدم شناخت و آگاهی برخی سازمان ها در ارتباط با موارد پرسش شده.

1-2- ادبیّات و مفاهیم پژوهش