پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مدیریت واحد در بحران‌ های طبیعی شهری مطالعه موردی شهر اصفهان

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

– 2-4- شاخص‌شناسی (کالبدشناسی) مفهوم  بحران

اگر این اصل را بپذیریم که تدبیر بحران‌ها جز در پرتو شناخت نظم ویژه، منطق و قانونمندی خاص هر بحران میسر نمی‌گردد، لذا می‌باید از طریق شاخص شناسی، ‌اولاً تمایز میان حوادث اتفاقی عادی را از بحران نشان داد، ثانیاً تفکیک و گونه شناسی، از بحران‌ها را معرفیکرد و ثالثاً، در تعیین اولویت‌ها، فوریت‌ها و شیوۀ مدیریت بحران‌ها، مدیران شهری را یاری رساند(Smith,1996: 47).

به طور عمومی‌شاخصه‌هاییک موقعیت بحرانی عبارت هستنند از:

– به خطر افتادن اهداف اولویت دار برنامه‌ریزی شهری.

– منابع فوق العاده را می‌طلبد.

– پیش زمینۀ همگرایی رویدادهایی هستند که شرایط جدید و ناشناخته ای را می‌آفرینند.

– نیازمند تصمیم گیری تحت شرایط وخیم و در زمان محدود، با اتکای بر اطلاعات ناقص هستند.

– ماهیّت و آثاری طولانی و استهلاکی دارند( کاظمی پور، 1382: 321).

یک بحران می‌تواند از فرآیند زمانیکوتاه و یا بلند برخوردار باشد، ولی بدون تردید، این فرآیند بی پایان نبوده و سطح بالایی از شدت تعامل نسبت به شرایط عادیرا می طلبد، شگفت زدگی از دیگر شاخصه‌های یک بحران است(لاپتنف،1380: 49).

از یک دیدگاه، چنانچه یک نظام را ترکیبی سازواره از فرآیندها، کارکردها، نقش‌ها، ساختار، هنجارها و قواعد، محیط و مدیران تعریف نماییم، ضریب تداوم و ثبات آن به عواملی چند از جمله موارد زیر بستگی دارد:

– توانایی نظام مدیریتی واحد در حفظ و تثبیت مرکز ثقل و یا عامل انسجام، ثبات و مشروعیت بخش خود (از رهگذر تولید و باز تولید مستمرّ قواعد ایستاری و ارزشی).

– تعریف دقیق عناصر(مؤلفه‌های) سازنده و پردازنده خود در بستری تنیده شده از روابط متقابل، سازواره، منطقی و کارکردی نسبت به هم.