پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مدیریت واحد در بحران‌ های طبیعی شهری مطالعه موردی شهر اصفهان

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

مقدمه

در این بخش ازتحقیق، ابتدا جهت دستیابی به اصول و مبانیکه به کارگیری و رعایت کامل آنها در سازماندهی، برنامه‌ریزی و مدیریت بحران شهر موجب حداقل تأثیرات منفی در سیستم شهر می‌گردد و به برقراری تعادل و توازن در محیط شهر کمک نماید، به برخی از دیدگاه‌ها و نظریات مرتبط با اهداف رساله پرداخته شده است. سپس به تجارب برنامه ریزی و مدیریت بحران در برخی کشور ها و پیشینه مدیریت بحران در ایران پرداخته شده است.

2- 1- مبانی نظری پژوهش

نخستین گام در انجام پژوهش، معرفی دستگاه معرفت شناسی است که پژوهش براساس آن استوارگردیده است. این دستگاه چارچوب ذهنی،روش انجام پژوهش وهمچنین روش تجزیه و تحلیل داده ها را تعیین می کند. با توجه به جامعیّت دستگاه معرفت شناسی سیستمی در نگاه به پدیده ها، پژوهش حاضر در زیر شاخه اصلی آن «دیدگاه فضایی» صورت گرفته است.

2-1-1-2-دوره مدرن( جوامع در حال توسعه)

در عصر توسعه، گونه‌های حوادث و نوع برخورد انسان‌ها با آنها تغییر می‌کند. در این دوره به موازات دگرگونی دانش و نگرش انسان به محیط پیرامون خود، اشکالی از تحرک در وجوه جغرافیایی و اجتماعی آن ایجاد می‌شوند. پیامد روشن این فرایند، شهرنشینی و صنعتی شدن روز افزون است. این عوامل که خود محصول رفتار آدمی‌هستند، سبب می‌شوند نوع تعامل و ارتباط انسان با حوادث و سوانح تغییر یابد. انسان از طرفی حوادث را تا حدی محاسبه پذیر و قابل کنترل می‌کند، اما خودش اشکال نوینی از مخاطرات را خلق می‌کند و بر ریسک پذیری شرایط می‌افزاید(Beck, 1995:173). دو عامل در این عصر سبب می‌شوند که حوادث طبیعی به طرز قابل توجهی محاسبه و کنترل شوند، آنها علم وتکنولوژی هستند. علوم طبیعی به کمک این عوامل، به شکل قابل ملاحظه ای محیط خارج از انسان یعنی طبیعت را کنترل کرده اند و تا حدی در استخدام آدمی ‌درآورده اند. بنابراین در این دوره، اثرات مخرب سوانح طبیعی در زندگی افراد نسبتاً کمتر می‌شود و انسان متقابلاً بر طبیعت تأثیر می‌گذارد(Mitroff & others, 1978: 27).

2-1-1-3- دوره پست مدرن ( جوامع کاملاً توسعه یافته)

توسعۀ سریع علم وتکنولوژی با اثرات عمیق آنها درزندگی انسان، مارا به عصرحاضر می‌رساند که دردنیا با نام‌های مختلف،عصرپست مدرنیسم(اینگهارت، 1377: 48)، عصرفرا صنعتی (بل،1380: 66)،عصرمدرنیته دوم(Beck, 1992:2)یامدرنیته شدید(گیدنز، 1378: 53)معرفی شده است.