پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مدیریت واحد در بحران‌ های طبیعی شهری مطالعه موردی شهر اصفهان

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

جغرافیا، زمین شناسی، روانشناسی، جامعه شناسی، توسعه، مردم شناسی و…، به عنوان حوزه‌هایی یاد کرد که در امر شناخت و مدیریت سوانح صاحب فعالیّت و روش هستند(Montoya & Lorena, 2006:140). در این قسمت برای روشن تر شدن دیدگاه‌ها و روش‌های شناخت و مدیریت سوانح به ویژه در کشور، می‌توان دو دسته رشته‌ها و دیدگاه‌ها را در بررسی سوانح از هم تمییز دهیم:

1- دسته اول: دیدگاه‌های علوم طبیعی، که تحت عنوان «رویکردهای متمرکز» می‌باشند.

2- دسته دوم:دیدگاه‌های علوم اجتماعی، که تحت عنوان «رویکردهای غیر متمرکز»می باشند. حال به اختصار ابعاد و روش شناختی هر یک از این دیدگاه‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم: